Bent u graag als eerste van alles op de hoogte? Vindt u het leuk om mee te denken over de opvang van uw peuter en houdt u van gezelligheid? Dan is het een goed idee om lid te worden van de oudercommissie!
Er zijn ongeveer drie overleggen per jaar, die plaatsvinden in de peuterschool van uw kind. U overlegt samen met de andere leden welke tijden op welke dag het beste uitkomen. Bijvoorbeeld tussen de middag, dan kan uw peuter lekker spelen terwijl u overlegt.

We hopen dat u ook wilt meehelpen tijdens feestelijke activiteiten bij de peuterschool. Gezellig!
De oudercommissie gaat in januari 2017 van start. U krijgt eerst een leuke en informatieve training, samen met de andere ouders die zich aanmelden.

 Heeft u nog vragen? Stel ze aan de pedagogisch medewerkers of mail uw vraag naar oudercommissie@peuterenco.nl.

 

De Oudercommissie en IKK

Vanaf 1 januari 2018 geldt er andere wetgeving in de kinderopvang voor dagopvang en bso. De kwaliteitseisen zijn in de afgelopen jaren herijkt binnen het traject ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK). Verschillende partijen in de sector hebben een akkoord bereikt en op basis hiervan is een nieuw pakket aan kwaliteitsregels opgesteld.

IKK in het kort
Het doel van IKK: werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. Voor deze onderwerpen geldt dat er in meer of mindere mate (ingrijpende) wijzigingen door kinderopvangorganisaties zullen moeten plaatsvinden:
 - Beleid op het gebied van de ontwikkeling van kinderen
 - Veiligheids- en gezondheidsbeleid
 - Stabiliteit op de groepen en de inzet van beroepskrachten
 - Opleidingen van medewerkers en de (formatieve) inzet van stagiaires

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de factsheet ‘Akkoord IKK’ op onze website.

Adviesrecht
In de Wet kinderopvang is opgenomen dat oudercommissies adviesrecht hebben. Een oudercommissie heeft het recht te adviseren over:
- de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsgrootte en de inzet van personeel in opleiding)
- het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
- openingstijden
- het beleid rondom voorschoolse educatie
- vaststelling en wijziging van de interne klachtenregeling
- wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Alle bovengenoemde onderwerpen die als gevolg van IKK tot (beleids)veranderingen leiden bij kinderopvangorganisaties moeten in zijn geheel of gedeeltelijk worden voorgelegd aan de oudercommissie(s). Hoewel het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen verplicht is, moet een oudercommissie dus wel om advies worden gevraagd over wijzigingen die van toepassing zijn voor (locaties van) de kinderopvangorganisatie.

Voorbeeld
Het pedagogisch beleidsplan wordt aangepast op basis van de concretisering van de pedagogische doelen die in de wet zijn opgenomen. De oudercommissie heeft adviesrecht op wijzigingen in het pedagogisch beleid dus moet hierover om advies worden gevraagd.

Samenwerking
Om per 1 januari 2018 aan de regels te voldoen raden we aan om als oudercommissie in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te raken bij de veranderingen die kinderopvangorganisaties willen gaan doorvoeren. Op deze manier kan in het lopende traject het adviesrecht al worden toegepast en hoeft er aan het eind van het traject geen grote ruimte (tijd) meer ingebouwd te worden voor het adviestraject van de oudercommissie. Dit voorkomt vertraging en levert breed gedragen veranderingen op.

1 NB. De eis dat kinderopvangorganisaties 1 pedagogisch medewerker per 3 baby’s (nuljarigen) moeten inzetten -nu is dat nog 1 op 4- is uitgesteld tot 1 januari 2019. De bijbehorende vergoeding vanuit de overheid voor deze maatregel wordt ook een jaar vertraagd. Ook de aangepaste beroepskracht-kindratio voor de bso is met een jaar opgeschoven.

Peuterspeelzalen
Als gevolg van de Wet harmonisatie bestaat er per 1 januari 2018 geen onderscheid meer tussen peuterspeelzalen en dagopvang. Alle eisen die binnen IKK zijn afgesproken worden hiermee ook
geldend voor peuterspeelzalen. Bovenstaande informatie geldt dus ook voor (oudercommissies van) peuterspeelzalen.