De pedagogisch medewerkers van De Rotterdamse Peuterschool verzorgen en begeleiden uw kind, waarbij zij zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Toch kan het voorkomen dat er meningsverschillen bestaan over hoe er gewerkt wordt. U kunt dit met de pedagogisch medewerkers bespreken en hiervoor eventueel een klachtenformulier invullen. Komt u er samen niet uit, dan is de manager de aangewezen persoon om het verder mee te bespreken. Het is in ieders belang dat u aan de pedagogisch medewerkers of de manager te kennen geeft dat u het ergens niet mee eens bent. Alleen dan zijn wij in staat om, indien nodig, maatregelen te treffen.

De Rotterdamse Peuterschool heeft een intern klachtenreglement, waarin stappen staan die gevolgd worden, wanneer een ouder een klacht heeft. Heeft een gesprek niet tot een oplossing geleid? Dan kunnen we uw klacht verder behandelen in een interne klachtencommissie. Daarbij wordt de interne procedure gevolgd vanuit ons klachtenreglement. Wanneer de interne procedure is doorlopen en/ of de klacht blijft bestaan, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders als de aangesloten kinderopvangorganisatie.

Onafhankelijk en deskundig
De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een commissie waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Dat zijn juristen, pedagogen en deskundigen op het gebied van kinderopvang en management. U kunt rekenen op een onafhankelijk en deskundig oordeel. De Geschillencommissie behandelt geen anonieme klachten. Wel kunt u verzoeken uw naam niet bekend te maken bij de peuterschool.

Hoe gaat u te werk?
Laat eerst de betreffende peuterschool weten wat uw klacht is. Wij doen ons uiterste best om uw klacht snel te verhelpen. In het klachtenreglement van De Rotterdamse Peuterschool staat bij wie u het beste terecht kunt. Elke organisatie voor peuterspeelzalen heeft zo’n klachtenreglement. Dat is wettelijk verplicht. U kunt het reglement desgewenst opvragen bij de peuterschool.

De gegevens van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

Adres: Postbus 90600
           2509 LP Den Haag
Tel:     (070) 310 53 10

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur
www.degeschillencommissie.nl

Voor meer informatie, of een kopie van het interne klachtenreglement, kunt u bij de manager van de peuterschool of het secretariaat van Peuter & Co terecht. U kunt het secretariaat bereiken via info@peuterenco.nl. 

 

Lees hier het Klachtenverslag 2017